Cho phép vay ngắn hạn bằng ngoại tệ

Ngày 02/05/2012, Ngân hang Nhà nước đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-NHNN về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hang nước ngoài đối với khách hang vay là người cư trú. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/05/2012 đến 31/12/2012.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho các tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật qui định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.