Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin

Ngày 05/04/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/04/2010 của Bộ Tài chính.

Theo đó, công ty đại chúng quy mô lớn vào diện bắt buộc phải công bố thông tin giống doanh nghiệp niêm yết. Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, được xác định tại báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc theo kết quả phát hành gần nhất, và có số cổ đông không thấp hơn 300 tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại trung tâm lưu ký chứng khoán vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

  • Công bố thông tin định kỳ

– Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
– Lập và công bố báo cáo tài chính nửa năm trong vòng 5 ngày và không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm của năm tài chính.
– Báo cáo tài chính hàng quý phải được công bố trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc của quý đó.

Ngoài ra, văn bản thuyết minh hoặc văn bản các nội dung ngoại trừ phải đi kèm trong báo cáo kiểm toán hàng năm và bán niên.

  • 2. Công bố thông tin bất thường

Các tổ chức niêm yết và các công ty đại chúng có quy mô lớn niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 tiếng khi xảy ra một trong những sự kiện sau:

– Bị tổn thất tài sản từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính hàng năm hoặc nửa năm được kiểm toán;
– Tăng, giảm vốn điều lệ; góp vốn có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng tài sản của công ty vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp; thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;
– Mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười lăm phần trăm (15%) tổng tài sản của công ty tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;
– Đóng mở công ty trực thuộc, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện;
– Giá chứng khoán niêm yết của công ty (trường hợp là tổ chức niêm yết) tăng trần hoặc giảm sàn từ mười (10) phiên liên tiếp trở lên;
– Khi có giải trình liên quan đến các số liệu tài chính do công ty phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật khác với số liệu tài chính tại Báo cáo tài chính được kiểm toán.

  • 3. Công bố thông tin theo yêu cầu

Công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) trong các sự kiện sau đây:

– Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
– Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

  • Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định trên.

Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin như sau:

– Công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên;
– Công bố thông tin bất thường;
– Công bố thông tin theo yêu cầu.