Công ty Luật TNHH bizconsult được tạp chí ALB xếp hạng trong 15 công ty luật lớn nhất Việt Nam số ra tháng 11/2015

Công ty Luật TNHH bizconsult vừa được tạp chí ALB xếp hạng trong 15 công ty luật lớn nhất Việt Nam số ra tháng 11/2015