Danh mục mới về hàng trong nước đã sản xuất được

Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện đóng tàu được bổ sung vào Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Thông tư này ban hành 06 Danh mục hàng hóa, sản phẩm trong nước đã sản xuất được làm cơ sở để xét miễn giảm thuế GTGT hoặc thuế nhập khẩu, bao gồm:

  1. Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng;
  2. Danh mục vật tư xây dựng;
  3. Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện;
  4. Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí;
  5. Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu;
  6. Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm.

So với quy định trước đó tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH thì Thông tư này bổ sung thêm hai Danh mục mới (gồm Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện và Danh mục nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu) vào diện trong nước đã sản xuất được.