Luật Luật sư sửa đổi ( 20/2012/QH13)

Luật này có nhiều điểm mới so với nội dung cũ. Cụ thể:

  1. Thời gian đào tạo nghề luật sư tăng lên 12 tháng (quy định cũ là 6 tháng)2. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được rút ngắn còn 12 tháng (quy định cũ là 18 tháng).
  2.  Các hình thức hành nghề của luật sư đã gia nhập Đoàn luật sư:
    • theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư;
    • hành nghề theo tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức; hoặc
    • thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.
  3. Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo các hình thức hành nghề như được nói ở trên hoặc luật sư không hành nghề trong thời hạn 5 năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách Luật sư và bị thu hồi Thẻ luật sư.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2013.