Qui định thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Ngày 08/05/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 01/2012/TT-BXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2012.

Theo đó, các trường hơp nhà thầu nước ngoài không được xem xét cấp giấy phép nhà thầu:
– Không sử dụng nhà thầu phụ Việt nam theo hồ sơ đã được cấp giấy phép thầu trước đó;
– Không thực hiện chế độ báo cáo từ 3 kỳ trở lên theo quy định tại Thông tư này đối với các công việc nhận thầu theo giấy phép thầu đã được cấp trước đó;
– Vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về sử dụng lao động, an toàn lao động, nộp thuế, chất lượng công trình,… và đã bị xử phạt do vi phạm các quy định này từ 2 lần trở lên.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các trường nhà thầu bị đình chỉ công việc đang thực hiện và các trường hợp bị thu hồi giấy phép thầu

Thông tư quy định rõ về thời gian nhận hồ sơ, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, đây là điểm mới so với Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng. Theo đó, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép thầu có trách nhiệm xem xét hồ sơ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép thầu xem xét và cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

Trong thời hạn nêu trên, nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép phải thông báo và hướng dẫn bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Như vậy, trách nhiệm hướng dẫn cho nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thầu đã được cụ thể hóa tại Thông tư này.

Thông tư 01/2012/TT-BXD ra đời đã giúp cho các nhà thầu nước ngoài dự liệu trước khoảng thời gian từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi được cấp giấy phép. Từ đó, nhà thầu có thể chủ động hơn ở khâu xin giấy phép, đảm bảo hiệu quả cho quá trình đầu tư.