Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 28/2012/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Về phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh, Thông tư nêu rõ, bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây của bên được bảo lãnh:

  • nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay;
  • nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ đời sống;
  • nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
  • nghĩa vụ khi tham gia dự thầu;
  • nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước;
  • các nghĩa vụ hợp pháp khác do các bên thoả thuận.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2012 và thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng.