Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27/3/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động VPĐD của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Đối tượng điều chỉnh là các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP.

Các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức nước ngoài khác khi tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam (gọi tắt là các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài) sẽ thực hiện các thủ tục này tại Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương.

Cũng theo Thông tư, việc tiếp nhận được thực hiện như sau:

Trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình Giấy ủy quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận hồ sơ theo quy định và không ghi Giấy biên nhận. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét cấp cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong trường hợp 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến cơ quan cấp Giấy phép.

Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời gian 15 ngày làm việc, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định hồ sơ cần có khi có yêu cầu gia hạn, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2012.