Nghị định của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012, về sản xuất, kinh doanh rượu.

Đối tượng áp dụng:

  • Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại – Việt Nam chịu sự điều chỉnh của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Từ 1/1/2014 rượu sản xuất tiêu thụ trong nước phải dán tem. Sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại rượu).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Bãi bỏ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ vế sản xuất kinh doanh rượu.