BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 02, 2024 – QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Phát hành Tháng 02/2024

Nguyễn Thu Huyền
Luật sư Thành viên

Nguyễn T. Thu Hà
Luật sư Cộng sự Cấp cao

Hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, được sửa bổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP (“Ngh Đnh 153”).

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ( “Thông Tư 30”). Thông Tư 30 đặc biệt hướng dẫn cho các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (“Trái Phiếu”) được phát hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo Nghị Định 153.  Việc lưu ký và giao dịch các Trái Phiếu phát hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 còn dư nợ sẽ tiếp tục được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận.

1. Các nguyên tắc chung

Thông Tư 30 đưa ra 08 nguyên tắc chung để đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu. Một số nguyên tắc đáng lưu ý như sau:

 1. Trái Phiếu phải được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 2. Doanh nghiệp phát hành, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký chịu trách nhiệm thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
 3. Doanh nghiệp phát hành phải đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trên hệ thống giao dịch Trái Phiếu.
 4. Các giao dịch trên hệ thống giao dịch Trái Phiếu được thanh toán qua hệ thống thanh toán giao dịch Trái Phiếu theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, không áp dụng theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

2. Tài khoản để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Đây là một quy định mới về việc nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu.

Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch, nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này để thực hiện giao dịch Trái Phiếu. Trước khi mua Trái Phiếu, nhà đầu tư phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phải ký văn bản xác nhận theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng mua trái trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch Trái Phiếu.

3. Bán trái phiếu qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông Tư 30 đặc biệt mở ra một chiếc “phao” để cứu trái chủ trong tình trạng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp phát hành không thể trả nợ gốc và lãi cho Trái Phiếu. Nhà đầu tư có thể tự chào bán trái phiếu qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để lấy lại tiền. Vậy điều kiện để nhà đầu tư có thể tự chào bán Trái Phiếu của mình là gì?

Đầu tiên, tổ chức phát hành phải đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thứ hai, Trái Phiếu phải được lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua một công ty chứng khoán trước khi tiến hành giao dịch. Thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất là phải có người dự định mua lại Trái Phiếu.

Trường hợp đáp ứng các điều kiện này, các bên có thể giao dịch trên hệ thống và tự thoả thuận, thống nhất nội dung giao dịch. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận được xác lập khi bên mua hoặc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch trái phiếu và bên đối ứng xác nhận lệnh giao dịch này.

4. Chuyển quyền sở hữu trái phiếu

Trái Phiếu đã được đăng ký và lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu thông qua hệ thống giao dịch Trái Phiếu. Tuy nhiên, Thông Tư 30 hướng dẫn bổ sung một số trường hợp đặc biệt mà Trái Phiếu chuyển quyền sở hữu trái phiếu không cần qua hệ thống này đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu trong một số trường hợp đặc biệt như: tặng cho, thừa kế; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp; thực hiện bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án…

5. Thanh toán giao dịch trái phiếu

Thông tư 30 đã đưa ra những quy định nhằm hướng dẫn cụ thể hơn việc thanh toán cho giao dịch trái phiếu. Theo đó, các đối tượng được thực hiện chuyển giao Trái Phiếu trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm: (i) Thành viên lưu ký thực hiện thanh toán đối với giao dịch Trái Phiếu của chính mình và cho khách hàng của thành viên lưu ký; và (ii) Tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện thanh toán đối với giao dịch Trái Phiếu của chính mình (sau đây gọi là “Tổ Chức Chuyển Giao Trái Phiếu Được Phép”). Tổ Chức Chuyển Giao Trái Phiếu Được Phép phải mở các tài khoản tiền gửi đứng tên chính mình tại ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu.

Việc thanh toán tiền giao dịch trái phiếu được thực hiện tại ngân hàng thanh toán trên cơ sở nghĩa vụ thanh toán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo. Còn việc chuyển giao thanh toán trái phiếu sẽ được thực hiện trên hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo nguyên tắc chuyển khoản Trái Phiếu giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại Tổ Chức Chuyển Giao Trái Phiếu Được Phép đồng thời với thanh toán tiền tại ngân hàng thanh toán. Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản có trách nhiệm phân bổ tiền và Trái Phiếu đến tài khoản của nhà đầu tư ngay sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoàn tất việc chuyển giao thanh toán Trái Phiếu và ngân hàng thanh toán hoàn tất việc thanh toán tiền giao dịch.

Bên cạnh đó, Thông Tư 30 còn đưa ra hướng dẫn xử lý một số trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu như trường hợp Tổ Chức Chuyển Giao Trái Phiếu Được Phép tạm thời mất khả năng thanh toán thì ngân hàng thanh toán sẽ cho vay tiền thanh toán giao dịch trái phiếu dựa trên cơ sở thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký kết giữa các bên. Trường hợp thỏa thuận hỗ trợ thanh toán của hai bên có quy định sử dụng chứng khoán đã lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện phong tỏa chứng khoán theo đề nghị của ngân hàng thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp đến thời hạn thanh toán theo quy định mà thành viên lưu ký, Tổ Chức Chuyển Giao Trái Phiếu Được Phép không có đủ tiền thanh toán thì Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch.

Download pdf version

[GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU] Danh sách hạng A (A-list) – Top 100 luật sư có thực tiễn hành nghề nổi bật tại Việt Nam năm 2023

Công ty Luật TNHH bizconsult tự hào vì năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp 3 Luật sư Thành viên của Công ty: ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Đăng Việt và ông Lê Hồng Phong được liệt kê trong Danh sách hạng A (A-list) – top 100 luật sư có thực tiễn hành nghề nổi bật tại Việt Nam của Tạp chí Luật Kinh doanh Châu Á (Asia Business Law Journal).

Đây là kết quả từ những nghiên cứu sâu rộng và đề cử từ các luật sư pháp chế và các đối tác của các công ty luật quốc tế tại Việt Nam. Nhận xét đến từ khách hàng là sự bảo chứng cho sự giàu kinh nghiệm, luôn giữ vững tiêu chuẩn đạo đức và sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong công việc của các luật sư.

Đọc thêm tại https://law.asia/vietnam-top-lawyers/

_______________________________________

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.bizconsult.vn/

BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 02, 2024 – LUẬT GIÁ 2023

Phát hành Tháng 02/2024

Trịnh Hoàng Liên
Thành viên

 

Hà T. Thu Trang
Trợ lý Luật sư

 

Luật Giá số 16/2023/QH15 (“Lut Giá 2023”) đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 nhằm khắc phục một số hạn chế của Luật Giá 2012 trước những yêu cầu về thay đổi của nền kinh tế. Luật có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 trừ nội dung quy định về chuyên môn của Hội đồng thẩm định giá lùi thời hiệu thi hành đến ngày 1/1/2026. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý của Luật Giá 2023.

1. Nguyên tắc áp dụng Luật Giá và các Luật khác có liên quan 

Luật Giá 2023 quy định cụ thể hơn về việc áp dụng luật khi các luật khác có quy định về nội dung này. Cụ thể, trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp việc định giá của Nhà nước đối với một số mặt hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan bao gồm pháp luật về đất đai, nhà ở, điện lực, khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sở hữu trí tuệ.

2. Kê khai giá

Luật Giá 2023 mở rộng thêm nhiều trường hợp phải thực hiện kê khai giá ngoài trường hợp bắt buộc phải kê khai đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá như Luật giá 2012. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai bao gồm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng; hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp quyết định theo giá tham chiếu; và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do Chính phủ ban hành.

Chúng tôi thấy việc mở rộng các đối tượng phải kê khai giá có thể trở thành một dạng “giấy phép con” cho các tổ chức mua bán hàng hóa, dịch vụ. Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá không rõ ràng. Việc kê khai giá sẽ được thực hiện ở hai cấp, cấp Bộ và cơ quan ngang Bộ và cấp địa phương (UBND Tỉnh) theo danh sách các cơ quan này ban hành. Cần chờ quy định chi tiết của Chính phủ để đánh giá liệu thủ tục kê khai có phức tạp, số lượng tổ chức kinh doanh có nhiều, có việc chồng chéo về danh sách phải kê khai giá giữa hai cấp thực hiện này không.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được quy định chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tính ổn định về nhân sự của doanh nghiệp thẩm định giá và hạn chế các sai phạm trong quá trình thực hiện. Quy định mới tăng yều cầu về số lượng thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp từ ít nhất 3 lên ít nhất 5 thẩm định viên về giá.

Ngoài ra, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp lại có các yêu cầu khác bổ sung. Cụ thể: đối với công ty hợp danh, các thành viên hợp danh công ty hợp danh phải là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp. Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần bổ sung điều kiện tổng số vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp phải chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá, quy định mới yêu cầu tăng số lượng thẩm định viên tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá từ ít nhất 2 lên ít nhất 3 thẩm định viên về giá đủ các điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại chi nhánh.

4. Quy định đối với thẩm định viên

Luật Giá 2023 rút ngắn thời gian làm việc để được đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với trường hợp người có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật. Cụ thể tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá của các đối tượng này chỉ cần đủ 24 tháng so với mức chung về tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá đối với những người trình độ đại học chung trở lên từ đủ 36 tháng.

5. Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

Luật Giá 2023 đã đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng quy định tại Luật Giá 2012 gồm điện, muối ăn và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) đồng thời bổ sung mặt hàng phân DAP, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản. Theo đó, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá theo Luật Giá 2023 sẽ gồm 9 hàng hóa, dịch vụ là: Xăng, dầu thành phẩm; Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thóc tẻ, gạo tẻ; Phân đạm, phân DAP, phân NPK; Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Vắc – xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Thuốc bảo vệ thực vật; Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc quy định ngay trong luật danh mục này đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh việc lạm dụng để mở rộng phạm vi các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, bảo đảm tính pháp lý chắc chắn, ổn định, giúp doanh nghiệp, người dân đang kinh doanh những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá có kế hoạch kinh doanh phù hợp.

6. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Luật giá 2023 đã bổ sung thêm một tiêu chí về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá là: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua, bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, sự khác biệt trong quy định về các loại hàng hoá, dịch vụ định giá nhà nước giữa Luật Giá 2012 và các Luật chuyên ngành đã dẫn đến sự mâu thuẫn, chồng chéo gây hạn chế cho việc tuân thủ và kiểm soát trên thực tế. Trên cơ sở đó, ngoài tiêu chí về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Luật Giá năm 2023 cũng đã cập nhật danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo hướng đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành như bổ sung thêm các dịch vụ ra, vào bến xe; dịch vụ đấu giá tài sản, … vào danh mục.

Download pdf version

BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 01, 2024 – LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 2024 ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN CHI PHÍ ĐẤT ĐẦU VÀO CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN?

Số đặc biệt Tháng 1 / 2024

Nguyễn Đăng Việt

Luật sư Thành viên

Chúng tôi thực hiện so sánh nhanh một nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật đất đai 2024 liên quan đến xác định giá đất – nội dung mà các doanh nghiệp đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có thể quan tâm xem liệu có sự tác động đáng kể đến chi phí đất dẫn tới làm thay đổi giá bán bất động sản hay không.

I – Nguyên tắc định giá đất

II- Các phương pháp định giá đất

Download pdf version

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

Ngày 28 tháng 12 năm 2023

bizconsult law firm là một công ty luật danh tiếng tại Việt Nam, được các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như Legal500 Asia Law Firms, Asian Legal Business (ALB), Getting The Deal Through (Tạp Chí Mergers & Acquisitions), Global Legal Experts, Asia IP (Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ Châu Á), asialaw (Tạp chí luật Châu Á) v.v… đánh giá và xếp hạng cao trong nhóm các công ty luật hàng đầu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề chính:

·       Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp ·       Doanh Nghiệp & Thương Mại
·       Tài Chính, Ngân Hàng & Trung Gian Thanh Toán ·       Giao Dịch Bất Động Sản & Hợp Đồng EPCs/Xây Dựng
·       Dự Án Đầu Tư (Trong Nước & Nước Ngoài) ·       Sở Hữu Công Nghiệp & Quyền Tác Giả
·       Các Vấn Đề Lao Động ·       Nhượng Quyền Thương Mại & Chuyển Giao Công Nghệ
·       Thị Trường Vốn ·       Hợp Đồng & Đàm Phán Hợp Đồng
·       TMDT & Fintech ·       Giải Quyết Tranh Chấp & Tranh Tụng

Khách hàng của Công ty là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng tăng của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau đây làm việc tại thành phố Hà Nội:

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 • Đón tiếp và chỉ dẫn khách, đối tác đến Công ty;
 • Tiếp nhận và theo dõi các cuộc điện thoại / Nhận và chuyển các cuộc điện thoại theo yêu cầu của khách gọi đến;
 • Hỗ trợ sắp xếp và chuẩn bị phòng họp cho các cuộc họp nội bộ trong công ty;
 • Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; sự kiện
 • Nhận/gửi công văn, giấy tờ, thư từ, bưu phẩm;
 • Tổ chức lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng;
 • In ấn và photo tài liệu;
 • Quản lý và theo dõi việc sử dụng các tài sản, thiết bị tại văn phòng;
 • Mua sắm VPP, đồ dùng công ty, nhu yếu phẩm (nước uống, trà, cafe…)

Yêu cầu:

 • Nữ, Ngoại hình ưa nhìn (Cao từ 1m60 trở lên)
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hành chính – lễ tân.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point)
 • Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng
 • Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi
 • Chịu được áp lực công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Quyền lợi:

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
 • Lương theo năng lực và thỏa thuận, được review hàng năm;
 • Thưởng (performance) cuối năm theo quy định của công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội;
 • Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty;

 HỒ SƠ YÊU CẦU

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn xin việc (tiếng Việt và tiếng Anh);
 2. Bản mô tả chi tiết kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự tuyển;
 3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo chuyên môn;

Hình thức nhận hồ sơ:

Gửi bưu điện đến: Công ty Luật TNHH bizconsult – Số 20 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Hoặc qua e-mail : [email protected]

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2023

 Liên hệ:         Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: [email protected]

                        Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.

Download PDF

Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch với USM Healthcare Medical Devices

Xin chúc mừng Sweef Capital và USM Healthcare Medical Devices!

Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch đầu tư này và nhiều giao dịch khác trong tương lai.

https://www.linkedin.com/posts/sweef-capital_sweefcapital-sweefinvestment-womenempowerment-activity-7139765733714018306-lt64?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Luật sư Thành viên Nguyễn Đăng Việt giành giải thưởng Lexology Client Choice Awards 2024

29/11/2023

Chúc mừng Luật sư Thành viên Nguyễn Đăng Việt đã giành giải thưởng “Client Choice Awards 2024” của Lexology (Công Nhận Dịch Vụ Xuất Sắc Trong Lĩnh Vực Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp). Ông Việt được công nhận là người chiến thắng dựa trên những đánh giá xuất sắc từ các khách hàng, trong hơn 2.500 đề cử từ các bộ phận pháp chế nội bộ cho giải thưởng này chỉ có duy nhất một Luật sư được công nhận trong một lĩnh vực mỗi năm.

Ông Việt hành nghề luật ở Việt Nam từ năm 2000 và được coi là một trong những luật sư tốt nhất ở Việt Nam. Ông Việt là Luật sư Thành viên Cấp cao của Công ty Luật Bizconsult với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hành nghề chính như Doanh nghiệp & Thương mại, Mua bán & Sát nhập, Ngân hàng & Tài chính, Bất động sản, Xây dựng, Tố tụng, Lao động & Việc làm…

Được thành lập vào năm 2005, Client Choice Awards của Lexology công nhận các công ty và cá nhân nổi bật nhờ cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và chất lượng công việc của họ. Tiêu chí để công nhận tập trung vào khả năng của một Luật sư trong việc gia tăng giá trị cho công việc của khách hàng. Khách hàng đánh giá các Luật sư dựa trên các tiêu chí dịch vụ như: chất lượng tư vấn, kiến ​​thức chuyên môn, tư duy chiến lược, khả năng xử lý tình huống, giao tiếp hiệu quả, quản lý dự án, trung thực và đạo đức. Thông tin thêm tại Lexology profile.

Luật sư Điều hành Nguyễn Anh Tuấn giành giải thưởng In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2022-23

23/11/2023

Chúng tôi tự hào thông báo Luật sư Điều hành Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật bizconsult đã được trao giải thưởng ‘In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2022-23’. Giải thưởng này là kết quả bỏ phiếu và nhận xét từ các luật sư pháp chế tại các doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý. Cuộc khảo sát thường niên do Cộng đồng luật sư pháp chế In-house Community thực hiện khảo sát tại khu vực Châu Á và Trung Đông từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LUẬT SƯ

Ngày 22 tháng 06 năm 2023

bizconsult law firm là một công ty luật danh tiếng tại Việt Nam, được các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như Legal500 Asia Law Firms, Asian Legal Business (ALB), Getting The Deal Through (Tạp Chí Mergers & Acquisitions), Global Legal Experts, Asia IP (Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ Châu Á), asialaw (Tạp chí luật Châu Á) v.v… đánh giá và xếp hạng cao trong nhóm các công ty luật hàng đầu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề chính:

·       Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp ·       Doanh Nghiệp & Thương Mại
·       Tài Chính, Ngân Hàng & Trung Gian Thanh Toán ·       Giao Dịch Bất Động Sản & Hợp Đồng EPCs/Xây Dựng
·       Dự Án Đầu Tư (Trong Nước & Nước Ngoài) ·       Sở Hữu Công Nghiệp & Quyền Tác Giả
·       Các Vấn Đề Lao Động ·       Nhượng Quyền Thương Mại & Chuyển Giao Công Nghệ
·       Thị Trường Vốn ·       Hợp Đồng & Đàm Phán Hợp Đồng
·       TMDT & Fintech ·       Giải Quyết Tranh Chấp & Tranh Tụng

Khách hàng của Công ty là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng tăng của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau đây làm việc tại thành phố Hà Nội:

1. VỊ TRÍ LUẬT SƯ CỘNG SỰ CẤP CAO (SENIOR ASSOCIATE) Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 • Hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của công ty và pháp luật;
 • Thực hiện các nghiên cứu, ghi nhớ pháp lý về các lĩnh vực;
 • Dự thảo nội dung tư vấn pháp luật theo yêu cầu của luật sư thành viên và luật sư cố vấn;
 • Theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn, tham gia các cuộc họp giữa luật sư thành viên và luật sư cố vấn với khách hàng, các tổ chức liên quan; thực hiện ghi chép, ghi nhớ nội dung cuộc họp đó; thực hiện các hỗ trợ luật sư cấp cao hơn về thông tin pháp luật, thông tin công việc cần thiết trong cuộc họp và sau cuộc họp;
 • Viết các bài cập nhật văn bản pháp luật, phân tích pháp luật theo chủ đề, chuyên đề theo sự phân công của công ty;
 • Thực hiện các hỗ trợ cần thiết khác theo yêu cầu của luật sư thành viên và luật sư cố vấn trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Yêu cầu:

 • Làm việc toàn thời gian;
 • Đã được cấp Thẻ luật sư, hoặc đã đáp ứng các điều kiện để được cấp Thẻ luật sư và đang chờ cấp Thẻ;
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài), doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tổ chức hoạt động doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; soạn thảo, tư vấn và đàm phán hợp đồng; các giao dịch bất động sản; tư vấn về các giao dịch tài chính …;
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Kỹ năng tư vấn, trình bày, thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt;
 • Kỹ năng ứng xử, giao tiếp và giải quyết tình huống tốt;
 • Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của các phần mềm xử lý văn bản và thuyết trình (MS Word, Excel, Power Point);
 • Thận trọng trong công việc; tinh thần trách nhiệm cao; chịu áp lực cao trong công việc;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật loại khá/giỏi (bằng cao học luật sẽ có lợi thế trong đánh giá hồ sơ năng lực tuyển dụng).

Quyền lợi:

 • Được trực tiếp tham gia hỗ trợ, xử lý hồ sơ công việc dưới sự hướng dẫn của các luật sư thành viên và luật sư cố vấn;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
 • Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, kỹ năng hành nghề luật sư do công ty tổ chức;
 • Được tham dự các diễn đàn, hội thảo trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhằm mở rộng kiến thức và quan hệ;
 • Lương theo năng lực và thỏa thuận, được review hàng năm;
 • Thưởng (performance) cuối năm theo quy định của công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội;
 • Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty;
 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

2. VỊ TRÍ LUẬT SƯ CỘNG SỰ (ASSOCIATE) Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 Thực hiện các nghiên cứu, ghi nhớ pháp lý về các lĩnh vực theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn;

 • Tham gia dự thảo nội dung tư vấn pháp luật theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn;
 • Theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn, tham gia các cuộc họp giữa luật sư với khách hàng, các tổ chức liên quan; thực hiện ghi chép, ghi nhớ nội dung cuộc họp đó; thực hiện hỗ trợ luật sư về thông tin pháp luật, thông tin công việc cần thiết trong cuộc họp và sau cuộc họp;
 • Viết các bài cập nhật văn bản pháp luật, phân tích pháp luật theo chủ đề, chuyên đề theo sự phân công của công ty;
 • Thực hiện các hỗ trợ cần thiết khác theo yêu cầu của luật sư trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Yêu cầu:

 • Làm việc toàn thời gian;
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài), doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tổ chức hoạt động doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; soạn thảo, tư vấn và đàm phán hợp đồng; các giao dịch bất động sản; tư vấn về các giao dịch tài chính …;
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Kỹ năng tư vấn, trình bày, thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt;
 • Kỹ năng ứng xử, giao tiếp và giải quyết tình huống tốt;
 • Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của các phần mềm xử lý văn bản và thuyết trình (MS Word, Excel, Power Point);
 • Thận trọng trong công việc; tinh thần trách nhiệm cao; chịu áp lực cao trong công việc;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật loại khá/giỏi (bằng cao học luật sẽ có lợi thế trong đánh giá hồ sơ năng lực tuyển dụng).

Quyền lợi:

 • Được trực tiếp tham gia hỗ trợ, xử lý hồ sơ công việc dưới sự hướng dẫn của các luật sư;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
 • Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, kỹ năng hành nghề luật sư do công ty tổ chức;
 • Được tham dự các diễn đàn, hội thảo trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhằm mở rộng kiến thức và quan hệ;
 • Lương theo năng lực và thỏa thuận, được review hàng năm;
 • Thưởng (performance) cuối năm theo quy định của công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội;
 • Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty;
 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

3. VỊ TRÍ LUẬT SƯ TRANH TỤNG – Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 • Hành nghề tư vấn pháp luật, luật sư tranh tụng tại tòa án, trọng tài;
 • Chuẩn bị các nghiên cứu, ghi nhớ pháp luật; dự thảo nội dung tư vấn pháp luật theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn;
 • Tham gia viết các bài phân tích pháp luật theo sự phân công của công ty;
 • Thực hiện các hỗ trợ cần thiết cho luật sư cấp cao hơn, thành viên của công ty trong việc thực hiện các dịch vụ cho khách hàng.

Yêu cầu:

 • Đã được cấp Thẻ luật sư;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tranh tụng.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Kỹ năng tư vấn, trình bày, thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt;
 • Kỹ năng ứng xử, giao tiếp và giải quyết tình huống tốt;
 • Sử dụng các chức năng cơ bản của các phần mềm xử lý văn bản và thuyết trình (MS Word, Excel, Power Point);
 • Có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật loại khá/giỏi, bằng cao học luật sẽ có lợi thế trong đánh giá hồ sơ năng lực tuyển dụng.

Quyền lợi:

 • Được trực tiếp tham gia hỗ trợ xử lý các hồ sơ công việc dưới sự hướng dẫn của các Luật sư cấp cao của Công ty;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
 • Được các Luật sư cấp cao của Công ty hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng tư vấn và hành nghề luật sư;
 • Được tham dự các diễn đàn, hội thảo trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhằm mở rộng kiến thức và quan hệ;
 • Lương theo năng lực/thỏa thuận;
 • Thưởng (performance) cuối năm theo quy định của công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội;
 • Các phúc lợi theo quy định của Công ty;
 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

4. HỒ SƠ YÊU CẦU

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn xin việc (tiếng Việt và tiếng Anh);
 2. Bản mô tả chi tiết kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự tuyển;
 3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo chuyên môn;

Hình thức nhận hồ sơ:

Gửi bưu điện đến: Công ty Luật TNHH bizconsult – Số 20 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội

Hoặc qua e-mail : [email protected]

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 22/06/2023

 Liên hệ:         Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: [email protected]

                        Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.

Download PDF