Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch với USM Healthcare Medical Devices

Xin chúc mừng Sweef Capital và USM Healthcare Medical Devices!

Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch đầu tư này và nhiều giao dịch khác trong tương lai.

https://www.linkedin.com/posts/sweef-capital_sweefcapital-sweefinvestment-womenempowerment-activity-7139765733714018306-lt64?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 11, 2019 – NGHỊ ĐỊNH 75/2019

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

Nguyễn Tú Oanh – Trợ lý luật sư

Nhìn chung, Nghị định 75/2019 ban hành đã đáp ứng và tương thích với những thay đổi, điểm mới tại Luật cạnh tranh 2018 như sau:Ngày 26/09/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP (“Nghị định 75/2019”) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, chính thức có hiệu lực vào ngày 01/12/2019 và thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 (“Nghị định 71/2014”).

Đối tượng áp dụng của Nghị định 75 tương tự với Luật cạnh tranh 2018. Theo đó, Nghị định 75/2019 áp dụng cả đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan. Trường hợp tổ chức nước ngoài vi phạm Luật cạnh tranh 2018 có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 75/2019.

Nghị định 75/2019 quy định chi tiết hành vi vi phạm cạnh tranh hơn so với Nghị định 71/2014. Cụ thể, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh theo Nghị định 75/2019 gồm: (i) Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; (ii) Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; (iii) Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế; (iv) Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh; và (v) Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Ngoài chi tiết về hành vi vi phạm cạnh tranh, Nghị định 75/2019 còn nêu chi tiết các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ (trước đây được quy định tại Điều 85 Nghị định 116/2005/ND-CP). Trong đó các tình tiết giảm nhẹ chủ yếu phát sinh từ việc tự nguyện khai báo, khắc phục vi phạm, vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc, vi phạm lần đầu. Ngược lại, tình tiết tăng năng áp dụng đối với vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần, tái phạm, cố ý che dấu hành vi vi phạm…

Nghị định 75/2019 đã sửa đổi, bổ sung quy định về mức phạt tiền tương ứng với các quy định được thay đổi tại Luật cạnh tranh 2018. Cụ thể, Nghị định 75/2019 quy định từng mức phạt riêng tối đa cho từng hành vi vi phạm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; và tập trung kinh tế và dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Điều này giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định mức phạt đối với từng hành vi một cách chính xác về bản chất cũng như thuận tiện cho việc áp dụng.

Một điểm thay đổi đáng chú ý nữa là mức phạt tối đa cho hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Nghị định 75/2019 tăng hơn 10 lần so với Nghị định 71/2014, cụ thể là tăng từ 200 triệu VNĐ lên đến 2 tỷ VND. Sự thay đổi này cho thấy sự quan tâm của các nhà làm luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cũng như ý định kiểm soát/hạn chế các vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Đáp ứng theo các điều khoản mới của Luật cạnh tranh 2018, Nghị định 75/2019 đã bổ sung thêm hành vi vi phạm và mức phạt tiền đối với hành vi cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Theo đó, hình thức xử phạt chính cho hành vi này có thể lên đến 50 triệu VNĐ, ngoài ra đối tượng vi phạm còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính công khai.

Cơ quan có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Thanh tra hoặc Chánh thanh tra Bộ Công thương, trong đó Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh.

Download pdf version

MONTHLY LEGAL UPDATE – NOVEMBER 2019 – DECREE 75/2019

NEW REGULATIONS ON THE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST COMPETITION LAWS

By Nguyen Tu Oanh
Legal Assistant

On 26 September 2019, the Government has promulgated the Decree No. 75/2019/ND-CP (the “Decree 75/2019”) on the penalties for administrative violations against regulations on competition which shall take effect from 01 December 2019 and replace the Decree No. 71/2014/NĐ-CP dated 21 July 2014 (the “Decree 71/2014”).

In general, the Decree 75/2019 has met the demand on and been consistent with the changes and new points in the Law on competition 2018 as follows:

The applicable subject of the Decree 75/2019 is similar to that one in the Law on competition 2018. Accordingly, Decree 75/2019 is applied for any relevant domestic and foreign authorities, organizations and individuals. It means that if a foreign organization violates the Law on competition 2018, the organization may be imposed a penalty under the Decree 75/2019.

The provisions in Decree 75/2019 on administrative violations against regulations of the competition law are more detailed than the same in Decree 71/2014. Particularly, the administrative violations against regulations of the competition law under the Decree 75/2019 including: (i) Violations against regulations on anti-competitive agreements; (ii) Violations against regulations on the abuse of dominant position or exclusive position; (iii) Violations against regulations on economic concentrations; (iv) Violations against regulations on unfair competition; (v) Violations against other provisions in the competition law.

Besides detailing violations against regulations of the competition law, Decree 75/2019 also sets forth the mitigating and aggravating circumstances into particulars (as stipulated previously in Article 85 of the Decree No. 116/2005/ND-CP). In which the mitigating circumstances mainly come from the voluntary in declaration, remedy for violations, the violations due to coercion or dependence on others, first-time violations. In contrary, the aggravating circumstances are applied for the organized violations, violation which has been committed for more than once or repeated, the deliberate concealment of violations…

The Decree 75/2019 has amended, supplemented the regulations on fines which are consistent with the changed provisions in the Law on competition 2018. Particularly, Decree 75/2019 stipulates separate maximum fines for each violation against regulations on anti-competitive agreements; regulations on the abuse of dominant position or exclusive position; and regulations on economic concentrations and the fine is calculated based on total turnover of the violating enterprise earned from the relevant market in the preceding fiscal year in which the violations are made. This provision helps competent authorities to define the fine amount to each violation accurately on its nature as well as to be easier for the application of fines to violations.

Another noteworthy point is the maximum fine to the violations against regulations on unfair competition under the Decree 75/2015 is increased ten times in comparison with the same in the Decree 71/2014, specifically it grew from VND 200,000,000 to VND 2,000,000,000. Such change shows the attention of the legislators to violations against regulations on unfair competition and their intention in controlling/restricting these violations on the market.

To satisfy new regulations of the Law on competition 2018, Decree 75/2019 has added provisions on the violations and fines to actions of providing information for or mobilizing, inciting, coercing or enabling enterprises to engage in anti-competition or unfair competition activities. Accordingly, the main penalty to the violations could be up to VND 50,000,000, additionally the violating entities may be imposed other additional penalties and remedies such as the public correction of information.

The competent authorities for deciding penalties to violations are National Competition Committee, Inspections or the chief Inspector of the Ministry of Industry and Trade, of which National Competition Committee is a new authority established by the mergence between Competition and Consumer Authority and Competition Committee.

Download pdf version

Use of public property as payment in build-transfer projects

Lưu ý: “bài viết này chỉ phát hành tiếng Anh cho tạp chí nước ngoài Asian- Mena Counsel”

By Huynh Hoang Sang.

The Government recently promulgated Decree No.69/2019/ND-CP on the utilisation of public property for making payment to investors upon execution of construction projects in the form of build-transfer contracts (BT Contract) (Decree 69/2019). Decree 69/2019 replaced Decision No. 23/2015/QD-TTg (Decision 23) and takes effect from October 1, 2019.

In the past, Decision 23 allowed the State to make payment only by land funds to investors executing construction investment projects in the form of build-transfer (BT Project). Otherwise, Decree 69/2019 provides that the State could expend the public property including (i) land funds; (ii) land, houses and other assets on land; (iii) infrastructure assets used for the national interest, public interest; and (iv) other types of public properties (according to the Law on management and use of public property). The expansion of the extent of public properties under Decree 69/2019 is reasonable and in line with the Law on management and use of public property 2017 and further adaptable to the need of BT Projects. Besides that, proceeds from public properties auctions could also be used to pay investors for execution of BT Projects in accordance with the Law on Public Investment and Law on State Budget. The expansion of subject of properties used for payment to investors undertaking BT Projects will provide more tools for payment in such projects and encourage the development of BT Projects in the future.

The use of public property for payments to investors undertaking BT Projects is implemented under the principle of parity — the value of the BT Project is equivalent to the value of public properties expenditure. Accordingly, the value of public property shall be determined based on market price as per the regulations at the time of payment and the value of the BT Project shall be determined based on the result of the auction. In case the value of the paid land funds is larger than the value of the BT Project, investors shall pay the difference to the State budget. Otherwise, if the value of the paid land funds is smaller than the value of the BT Project, the State shall choose to pay the difference in cash or through land funds at the time of finalisation of the BT Project.

Decree 69/2019 provides the valuation method and payment schedule for each type of public properties. However, payment made from the public properties as mentioned above always requires an approval from the Prime Minister.
One noteworthy point in Decree 69/2019 is that the payment through land funds for investors shall be enforced in two methods as follows: (i) allocating land with collection of land use fees or (ii) leasing land with collection of a one-off lump sum payment of rent for the entire lease term. The land fund paid for investors includes non-clearance lands or land with completion of clearance. Noting that the use of land with completion of clearance for making payment to investors must be reported by Provincial People Committee (PC) to the Prime Minister for considering and deciding before the issuance of the decision on in-principal approval of the BT Project.

In contrast, in terms of non-clearance lands, based on (i) approved plan 1/500 or 1/2000 and (ii) request from competent authorities who signed the BT Contract, the Provincial PC shall commit with investors in writing on the use of land funds for the payment to the BT Project. In such case, investors should pay attention to the advance payment for compensation, clearance expenses under the approved plan on compensation and clearance, and such advance payment amount shall be put in the price of the BT Contract. One critical thing to note is that the advance payment amount shall not be accounted for loan interest charges in capital mobilisation of the BT Project. After receiving the deposit, the State shall implement compensation and clearance works as per the approved plan. In this situation, investors should expect that the compensation and clearance works may take a long time and, in the worst case, may be long-term delayed, hence the capital cost of the BT Project may be materially affected due to the non-interest in loan of capital mobilisation of the BT Project from the advance payment amount.

The time of payment for the BT Project shall be calculated from the date the authorities issue a decision on land allocation, land lease or property transfer to the investor. The handing-over of public properties for payment to the investor shall be enforced after the BT Project is completed or under the schedule determined by the authorities in accordance with the Law on investment and construction.

Under this new and favourable regulation, we think that BT Projects in Vietnam will not only be developed steadily but also attract more investor interest from across the region.

Use of public property as payment in build-transfer projects

By Huynh Hoang Sang.

The Government recently promulgated Decree No.69/2019/ND-CP on the utilisation of public property for making payment to investors upon execution of construction projects in the form of build-transfer contracts (BT Contract) (Decree 69/2019). Decree 69/2019 replaced Decision No. 23/2015/QD-TTg (Decision 23) and takes effect from October 1, 2019.

In the past, Decision 23 allowed the State to make payment only by land funds to investors executing construction investment projects in the form of build-transfer (BT Project). Otherwise, Decree 69/2019 provides that the State could expend the public property including (i) land funds; (ii) land, houses and other assets on land; (iii) infrastructure assets used for the national interest, public interest; and (iv) other types of public properties (according to the Law on management and use of public property). The expansion of the extent of public properties under Decree 69/2019 is reasonable and in line with the Law on management and use of public property 2017 and further adaptable to the need of BT Projects. Besides that, proceeds from public properties auctions could also be used to pay investors for execution of BT Projects in accordance with the Law on Public Investment and Law on State Budget. The expansion of subject of properties used for payment to investors undertaking BT Projects will provide more tools for payment in such projects and encourage the development of BT Projects in the future.

The use of public property for payments to investors undertaking BT Projects is implemented under the principle of parity — the value of the BT Project is equivalent to the value of public properties expenditure. Accordingly, the value of public property shall be determined based on market price as per the regulations at the time of payment and the value of the BT Project shall be determined based on the result of the auction. In case the value of the paid land funds is larger than the value of the BT Project, investors shall pay the difference to the State budget. Otherwise, if the value of the paid land funds is smaller than the value of the BT Project, the State shall choose to pay the difference in cash or through land funds at the time of finalisation of the BT Project.

Decree 69/2019 provides the valuation method and payment schedule for each type of public properties. However, payment made from the public properties as mentioned above always requires an approval from the Prime Minister.
One noteworthy point in Decree 69/2019 is that the payment through land funds for investors shall be enforced in two methods as follows: (i) allocating land with collection of land use fees or (ii) leasing land with collection of a one-off lump sum payment of rent for the entire lease term. The land fund paid for investors includes non-clearance lands or land with completion of clearance. Noting that the use of land with completion of clearance for making payment to investors must be reported by Provincial People Committee (PC) to the Prime Minister for considering and deciding before the issuance of the decision on in-principal approval of the BT Project.

In contrast, in terms of non-clearance lands, based on (i) approved plan 1/500 or 1/2000 and (ii) request from competent authorities who signed the BT Contract, the Provincial PC shall commit with investors in writing on the use of land funds for the payment to the BT Project. In such case, investors should pay attention to the advance payment for compensation, clearance expenses under the approved plan on compensation and clearance, and such advance payment amount shall be put in the price of the BT Contract. One critical thing to note is that the advance payment amount shall not be accounted for loan interest charges in capital mobilisation of the BT Project. After receiving the deposit, the State shall implement compensation and clearance works as per the approved plan. In this situation, investors should expect that the compensation and clearance works may take a long time and, in the worst case, may be long-term delayed, hence the capital cost of the BT Project may be materially affected due to the non-interest in loan of capital mobilisation of the BT Project from the advance payment amount.

The time of payment for the BT Project shall be calculated from the date the authorities issue a decision on land allocation, land lease or property transfer to the investor. The handing-over of public properties for payment to the investor shall be enforced after the BT Project is completed or under the schedule determined by the authorities in accordance with the Law on investment and construction.

Under this new and favourable regulation, we think that BT Projects in Vietnam will not only be developed steadily but also attract more investor interest from across the region.

BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 10, 2019

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Phan Thị Minh – Trợ lý luật sư

Ngày 26/06/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN (“Thông tư số 06”) hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, chính thức có hiệu lực vào ngày 06/09/2019 và thay thế Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 (“Thông tư số 19”).
Nhìn chung, Thông tư số 06 đã khắc phục được một số quy định chưa rõ ràng và không còn phù hợp với Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 tại Thông tư số 19 như sau:

1. Bổ sung đối tượng phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (“TKVĐTTT”)
Trước đây, Thông tư số 19 chỉ quy định hai đối tượng phải mở TKVĐTTT gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (“Doanh nghiệp FDI”) và Nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (“BCC”).
Thông tư số 06 bổ sung thêm một đối tượng nữa là NĐTNN tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (“PPP”) trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

2. Làm rõ khái niệm Doanh nghiệp FDI
Theo Thông tư số 06, Doanh nghiệp FDI bao gồm:
• Doanh nghiệp được thành lập bởi NĐTNN và NĐTNN phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC).
• Doanh nghiệp có NĐTNN sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp do (i) có NĐTNN góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp hoặc (ii) được thành lập sau khi hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc (iii) được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
• Doanh nghiệp dự án do NĐTNN thành lập để thực hiện dự án PPP.

3. Mở rộng các tài liệu có thể sử dụng để mở TKVĐTTT ngoài Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bên cạnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như quy định tại Thông tư số 19, Doanh nghiệp FDI và NĐTNN có thể sử dụng một trong các tài liệu sau đây để mở TKVĐTTT:
• Giấy phép thành lập và hoạt động;
• Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐTNN;
• Hợp đồng PPP đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của NĐTNN phù hợp với quy định của pháp luật

4. Quy định rõ về các giao dịch chuyển nhượng vốn phải thực hiện thông qua TKVĐTTT
Thông tư 19 chưa có hướng dẫn cụ thể về các giao dịch chuyển nhượng vốn bắt buộc phải thực hiện thông qua TKVĐTTT. Theo Thông tư số 06, tài khoản để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn tại Doanh nghiệp FDI được quy định cụ thể như sau:
• Bắt buộc phải thông qua TKVĐTTT đối với giao dịch chuyển nhượng vốn giữa người không cư trú và người cư trú. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam
• Không phải thông qua TKVĐTTT đối với giao dịch chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư là người cư trú. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam.
• Không phải thông qua TKVĐTTT đối với giao dịch chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư là người không cư trú. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

5. Được chuyển tiền trực tiếp từ nước ngoài để thanh toán chi phí cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Theo Thông tư số 06, NĐTNN được phép chuyển tiền trực tiếp từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, không buộc phải thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của NĐTNN mở tại ngân hàng trong nước như Thông tư số 19.

6. Bổ sung quy định về các trường hợp phải đóng TKVĐTTT đã mở
Theo Thông tư số 06, Doanh nghiệp FDI (trừ doanh nghiệp được thành lập bởi NĐTNN và thuộc diện cấp IRC) phải thực hiện đóng TKVĐTTT đã mở trong trường hợp: (i) Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành thêm cổ phần, tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài xuống dưới 51% hoặc (ii) Sau khi trở thành công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp này, NĐTNN là người không cư trú có sở hữu cổ phần, vốn góp trong doanh nghiệp đó phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi.

Download pdf version

BẢN TIN PHÁP LÝ – THÁNG 09, 2019

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Quốc Hội đã ban hành Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật số 42”) để phù hợp với các quy định về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Luật số 42 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 với các điểm liên quan đến Sở hữu trí tuệ cần lưu ý như sau:

1. Tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế
Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu đơn đăng ký được nộp trong vòng 12 tháng tại Việt Nam kể từ ngày:
i. được người có quyền đăng ký hoặc người có được thông tin về sáng chế bộc lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;
ii. được bộc lộ bởi cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp không đúng quy định;
iii. do người không có quyền đăng ký nộp.

Quy định mới của Luật số 42 đã kéo dài thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế không bị coi là mất tính mới từ 6 tháng lên 12 tháng và quy định phạm vi đối tượng nộp đơn đăng ký rộng hơn so với quy định cũ của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Luật số 42 còn bổ sung quy định giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ trong các trường hợp trên sẽ không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó.

2. Hiệu lực của Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu (“Hợp đồng Li-xăng”)
Kể từ ngày 14/01/2019, Hợp đồng Li-xăng giữa các bên không cần phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ mà vẫn sẽ có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.

3. Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu
Trường hợp có tranh chấp phát sinh do bên thứ ba yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ vì nhãn hiệu không được sử dụng trong năm (05) năm liên tiếp thì việc bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo Hợp đồng Li-xăng vẫn được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu chủ sở hữu nhãn hiệu.

4. Quyền tự bảo vệ
Luật số 42 quy định tổ chức/ cá nhân là đối tượng của hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu) có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra (bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư).

Ngoài ra còn có những quy định được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Tên gọi, chỉ dẫn là tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý ;
2. Từ chối hoặc hủy bỏ chỉ dẫn địa lý do “có khả năng gây nhầm lẫn” thay vì “sẽ gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam ;
3. Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được nộp dưới dạng giấy hoặc dạng điện tử theo hệ thông nộp đơn trực tuyến ;
4. Bổ sung quy định về Đề nghị quốc tế và xử lý đơn Đề nghị quốc tế để bảo hộ chỉ dẫn địa lý ;
5. Các thiệt hại về vật chất có thể được xác định do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật .

LEGAL UPDATE – SEPTEMBER 2019

NEW REGULATIONS ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW

On June 14th, 2019, the National Assembly enacted Law No. 42/2019/QH14 on amendment and supplement of a number of articles of Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property (“Law No. 42”) to comply with the Intellectual Property regulations set forth in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Law No. 42 will officially take effect from November 1st, 2019 with points related to Intellectual Property noted as follows:
1. Novelty and inventive step of patent

A patent shall not lose its novelty if the patent application is submitted within 12 months in Vietnam from the date that:

i. The patent is directly or indirectly disclosed by the person who is entitled to registry or the person who has information about it.

ii. The disclosure of the patent by the State administrative agency of industrial property rights is inconsistent with the laws;

iii. The patent application is submitted by the person who is ineligible for registration.

The patent shall not be considered losing its novelty as new regulation of Law No. 42 extends the time limit for submission of patent application from 6 months to 12 months. Besides, Law No. 42 provides wider range of the applicants than the former regulations of Law on Intellectual Property.

In addition, Law No. 42 supplements the regulations that a technical solution which is a patent disclosed in the above cases shall not be used as a basis for evaluating the inventive step of such patent.

2. Validity of the Trademark Licensing Agreement (“TLA”)

The TLA between the parties is legally binding upon third parties without being registered at the National Office of Intellectual Property.

3. Obligation to use the trademarks

In the event that a dispute arises due to a request for termination of validity of Trademark Certificate of Registration of the third party as the trademark has not been used for five (05) consecutive years, the use of licensed trademark by a licensee is still considered the use of the trademark owner.

4. Self-defense right

According to Law No. 42, an organization/individual that is abused by intellectual property defense procedures (intentionally exceeding the scope or purpose of the procedure) is entitled to request the Court to compel the abusing party of compensation for damages caused by abusive procedures (including reasonable fees for hiring a lawyer).

Moreover, there are additional amendments as follows:

1. Names and indications, which are the common name of goods and widely accepted by consumers in Vietnam, are ineligible for protection as geographical indications;

2. Refusal or cancellation of geographical indications due to “potentially confusing” instead of “will cause confusion” with protected trademark in Vietnam;

3. An application for registration of industrial property rights shall be submitted in paper or electronic form according to the online filing system;

4. Supplementing provisions on International proposals and processing of International proposals for protection of geographical indications;

5. Material losses caused by intellectual property’s infringement can be determined by the intellectual property right’s holder in accordance with provisions of laws.